เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

1. ประวัติสถานศึกษา

1.1 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
1.2 สถานที่ตั้งโรงเรียน : สนามกีฬาชากังราว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการถ่ายโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
1.3 สังกัดสถานศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
1.4 เนื้อที่บริเวณโรงเรียน จำนวน 38 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
1.5 วันก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550

พ.ศ. 2550
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียน 125 คน ครู 24 คน
- ก่อสร้างโรงอาหาร

พ.ศ. 2551
- ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง 24 ห้องเรียน
อาคารหอพัก 4 ชั้น 1 หลัง อาคารประกอบ ด้วยงบประมาณของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร
- เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ห้องศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง

พ.ศ. 2552
- ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปปางลีลาประจำโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
- ก่อสร้างซุ้มเสาธงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
- ก่อสร้างเรือนเพาะชำ

พ.ศ. 2553
- ก่อสร้างหอพัก 3 ชั้น 1 หลัง ด้วยงบประมาณของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
- ก่อสร้างห้องสุขาภิบาล 14 ห้อง 1 หลัง ด้วยงบประมาณของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
- ก่อสร้างศาลาพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
- ก่อสร้างประปาใช้ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
- ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก ขนาด 4 X 2 เมตร จำนวน 2 ป้าย
- ก่อสร้างเวทีใต้ถุนอาคารเรียน

พ.ศ. 2554
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 122 และห้อง 123 ให้เป็นห้องเดียวกัน
- ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียนชายและหอพักนักเรียนหญิง

พ.ศ. 2555
- ก่อสร้างศาลาผักผ่อนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 1 หลัง

พ.ศ. 2556
- ก่อสร้างห้องE-Classroom For Tablet (ใต้ถุนอาคาร)
- ก่อสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง2หลัง

พ.ศ. 2558
ปรับปรุงเวทีใต้ถุนอาคารเรียน สร้างห้อง Creative Room ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและซุ้มพระบริเวณหน้าเสาธงชาติ สร้างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าและด้านข้างโรงเรียน จำนวน 2 ป้าย ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เช่น ก่อสร้างกระถางต้นไม้บริเวณหน้าเสาธงชาติและ ด้านหน้าโรงเรียน

พ.ศ. 2559
ก่อสร้างห้องพยาบาลบริเวณฝั่งขวาของอาคารเรียน และย้ายห้องสมุดจากห้อง 138 มายังชั้นล่างข้างห้อง E – Classroom for Tablet

2. ข้อมูลพื้นฐานของทางโรงเรียน

2.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 โทรศัพท์ 0-5571-6912 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2.2 เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 (ช่วงชั้นที่ 3) ถึง ม. 6 (ช่วงชั้นที่ 4)

2.3 เขตพื้นที่บริการ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง

2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา

- ชื่อ นายศุภชัย ศรีงาม วุฒิทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554

- ชื่อ นายประกาศิต อิทธิการกุล ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถานศึกษาปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2557

-ชื่อ นายศุภชัย ศรีงาม วุฒิทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน

-ชื่อ นายสมศักดิ์ นาคนาม วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริการการศึกษา โทรศัพท์ 081 – 1810302 E-mail : somsak250552@gmail.com
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 16 เมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน

-ชื่อ นางสาวศิริวรรณ กระต่ายทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริการการศึกษา โทรศัพท์ 087 – 5224358 E-mail : siriwan_nrt@outlook.co.th ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงปัจจุบันนโยบายการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

วิสัยทัศน์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร “ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ มีการบริหารจัดการของปัจจัยทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและความเพียงพอ
5. ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3. สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนเรียนมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
6. ครูและบุคลากรมีคุณภาพและความเพียงพอ
7. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. สถานศึกษามีความพร้อมด้านปัจจัยทางการศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “กีฬาเด่น เน้นอัจฉริยภาพ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพผู้เรียน”

ตราประจำโรงเรียน
มีความหมายภายใต้ปรัชญา “มีคุณธรรม นำวิชาการ มาตรฐานกีฬา ภาษาสู่สากล”

มีคุณธรรม แสดงภาพเป็นเส้นรัศมีล้อมรอบชฎา หมายถึง ความดีงาม ที่เปล่งประกายออกดังแสงสว่างที่กระจ่าง

นำวิชาการ แสดงเป็นภาพของศีรษะเด็กนักเรียนที่เป็นรูป
ทรงไทย หมายถึง การเรียนที่ก่อให้เกิดความรู้ในด้านวิชาการ

มาตรฐานกีฬา เป็นภาพห่วงของกีฬาจำนวน 5 ห่วง
คล้องไว้ด้วยกัน และช่อชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของ
การกีฬาที่ใช้มาตรฐานเดียวกับสากล

ภาษาสู่สากล แสดงเป็นอักษรภาษาอังกฤษ กำกับในตรานี้

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน เหลือง

น้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน
สีเหลือง หมายถึง ความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง

อาคารสถานที่

ข้อมูล อาคารเรียนสถานที่

อาคารเรียน
1. อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วย
- ห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ห้อง
- ห้องบริหารงานฝ่าย จำนวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (2 ห้องเชื่อมติดกัน)
- ห้องแสดงผลงาน จำนวน 1 ห้อง
- ห้องเกียรติยศ/ห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง
- ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
- ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง
- ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง
- ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง
- ห้องเรียน จำนวน 11 ห้อง
- ห้อง E-Classroom For Tablet (ใต้ถุนอาคาร) จำนวน 1 ห้อง
- ห้องทำงานครู (ใต้ถุนสระว่ายน้ำ) จำนวน 1 ห้อง
- ห้องTo Be Number One (ใต้ถุนสระว่ายน้ำ) จำนวน 1 ห้อง

อาคารประกอบ
1. อาคารโรงยิมสีส้ม จำนวน 1 หลัง
2. อาคารโรงพละศึกษาจุ 1,000 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
3. สระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ
4. อาคารหอพักชาย (ใหม่) จำนวน 1 หลัง
5. อาคารหอพักชาย (ใต้ถุนอัฒจันทร์) จำนวน 1 หลัง
6. อาคารดนตรี จำนวน 1 หลัง
7. อาคารเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง
8. อาคารหอพักหญิง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
9.โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
10. สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม
11. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม
12. สนามเปตอง จำนวน 1 สนาม
13. สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด จำนวน 1 สนาม
14. ประปาหอสูง จำนวน 1 หลัง
15. ห้องน้ำชาย (12 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
16. ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
17. ซุ้มพระ จำนวน 1 ซุ้ม
18. ศาลพระภูมิ จำนวน 1 ศาล
19. เวทีกิจกรรม (ใต้ถุนอาคาร) จำนวน 1 เวที
20. อาคารห้องพักผู้ปกครอง จำนวน 2 หลัง

ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากร

โครงสร้างการบริหาร

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน ครูไพลิน สังคง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ sscs เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

ปก ดาวน์โหลดที่-->> https://www.kpsschool.ac.th/101

1.รวมเล่มคำนำสารบัญ ดาวน์โหลดที่-->>https://www.kpsschool.ac.th/102

2.รวมเล่มชุดที่-1-อัตราส่วนใช้-->> https://www.kpsschool.ac.th/103

----------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ผลงาน ครูจิดาภา คงอรุณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยเรื่องเมืองกำแพงเพชร

ปก ดาวน์โหลดที่-->> https://www.kpsschool.ac.th/104

1.คำนำ ดาวน์โหลดที่-->>https://www.kpsschool.ac.th/105

2.เนื้อหา ดาวน์โหลดที่-->> https://www.kpsschool.ac.th/106


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ