ห้องภาพโรงเรียน

การคัดกรองนักเรียน

วันที่ 2 ก.ค. 2563 การคัดกรองนักเรียนทางโรงเรียนดำเนินตามมาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด คือ 1. มีจุดวัดไข้ทางเข้าประตูโรงเรียน โดยครูเวรประจำวันเป็นผู้ตรวจและจดบันทึก สำหรับนักเรียน ที่มีอุณภูมิสูงให้กลับบ้าน หรือส่งต่อสถานพยาบาลต่อไป 2. มีจุดตรวจการสวมหน้ากากอนามัยและรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย 3. มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ