ห้องภาพโรงเรียน

ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง, วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร, วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9 จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ประชาชนทั่วไปคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นหากเกิดอัคคีภัย