ห้องภาพโรงเรียน

ประชุมคกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายบูรพา พรหมเจียม ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายศุภชัย ศรีงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางสาวศิริวรรณ กระต่ายทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางสาวนัทธนาพร พุ่มไสว ผู้แทนครู, พระอาจารย์กู้เกียรติ ฐานวิโร ผู้แทนสงฆ์, นายสมเกียรติ พ่วงพันธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ร.ต.ต.ดร.จิตติ ชมนารถติกร ผู้แทนผู้ปกครอง, นายณัฐพล ศรีแสงทรัพย์ ผู้แทนศิษย์เก่า, นายคณพล ขัตติวงษ์ ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุม