ข่าวสารโรงเรียน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 มีนาคม 2563


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น