ข่าวสารโรงเรียน

เผยแพร่นวัตกรรม โดยใช้รูปแบบ AEIOU MODEL

19 สิงหาคม 2564


การเผยแพร่นวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ AEIOU MODELของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร1.ชุดการสอน present simple tense  ดาวน์โหลด--->https://www.kpsschool.ac.th/1702.ชุดการสอน การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  ดาวน์โหลด--->https://www.kpsschool.ac.th/1693.ชุดการสอน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ดาวน์โหลด--->https://www.kpsschool.ac.th/1714.ชุดการสอน เรื่องความหมายของความน่าจะเป็น  ดาวน์โหลด--->https://www.kpsschool.ac.th/172